Valimisliit HARI

 

Üheskoos Haapsalu heaks!

 

HARI on apoliitiline ja erakondadeväline inimeste ühendus. Meie liitu kuuluvad tegusad inimesed Haapsalu linna erinevatest piirkondadest.

 

Valimisliidu HARI programm aastateks 2021–2025

 

HAAPSALU – TURVALINE JA KORRASTATUD LINN

 

- Remondime Tamme ja Staadioni tänavad ning Metsa tänava Nurme ja Vaba tänava vahelisel lõigul.

- Jätkame maapiirkonna teede mustkatte alla viimist, esimeses järjekorras Kaevere tee ja Pusku, Mäeküla, Tanska ja Kiviküla elamupiirkondade teed.

- Alustame Lihula maantee remondiga.

- Rajame kõnniteed Männiku teele, Lihula maanteele viaduktist kuni Est-Transini.

- Otsime vahendeid, et rajada kergliiklustee Silma tee – Tallinna maantee vahelisel lõigul

- Parandame liikumispuudega ja teiste erivajadustega inimeste liikumisvõimalusi avalikes hoonetes ning tänaval, korrastades kõnniteid.

- Otsime võimalusi Haapsalu metsakalmistule uue kabelihoone rajamiseks, hoolitseme paremini kalmistute eest.

 - Valgustame bussipeatused. Rajame istumiskohad peatustesse. Paigaldame uusi ootepaviljone.

- Osaleme jätkuvalt hajaasustuse programmis.

- Jätkame kaasavas eelarves kahe piirkonnaga – Haapsalu ja Ridala.

- Tunnustame kaunimate majade, koduaedade, äride omanikke ja vaateakende kujundajaid.

- Jätkame ja suurendame koostööd talihooldusel ning kommunaalteenuste pakkumisel kohalike teenusepakkujatega.

- Aitame kaasa elanikkonna jäätmete liigiti kogumise süsteemi loomisele ning suurendame prügikastide arvu.

- Teeme riigiga igakülgset koostööd ülikiire interneti kättesaadavuse parandamiseks nii kaabelvõrgu kui mobiilside osas.

- Korrastame parkimise Haapsalu kesklinnas. Rajame uued parklad, alustades Vaba ja Vee tänava piirkonnast. Rajame parklatesse elektriautode laadimisjaamu.

- Lõpetame Väikese Viigi ringi asfalteerimise ja alustame kaldakindlustuse taastamisega.

- Hoiame omavalitsusest sõltuvad kommunaalkulud kontrolli all.

- Toetame korteriühistuid majade infrastruktuuri parendamisel.

- Teeme arhitektuurikonkursi Lossiplatsi korrastamiseks ning riigi-ja linnamaja ehitamiseks.

- Ehitame koostöös Riigi Kinnisvara ASiga riigi- ja linnamaja Lossiplatsile politseihoone kõrvale, et parandada avalike teenuste kättesaadavust. Viime linnavalitsuse uude hoonesse.

- Toetame turvalisuse alustaladeks olevat naabrivalvet, kogukonna turvateenust ja abipolitseid.

- Toetame külaseltse ja külavanemaid maapiirkonna probleemide lahendamisel.

- Kaasajastame ja rajame tänavavalgustust asulatesse ning küladesse.

- Muudame videovalve abil külad turvalisemaks.

- Planeerime eelarvesse külaseltside poolt fondidesse esitatavate taotluse kaasfinantseerimist.

- Aktiviseerime koostöös külaseltsidega seltsimajade kasutamist.

- Arendame elamukrunte uute kodude rajamiseks.

 

HAAPSALU TAGAB KVALITEETSE HARIDUSE

 

- Kindlustame lasteaiakohad kõigile soovijatele.

- Leiame kooli- ja lasteaialastele sobiva õppetöö vormi, avame vajadusel erirühma, tasemegrupi, eriklassi, korraldame üks-ühele õppe või individuaalse juhendamise.

- Tagame koolides ja lasteaedades turvalise õpi- ja kasvukeskkonna, toetame tõenduspõhiste kiusamisvastaste programmide rakendamist lasteaedades ja koolides, nt VEPA, KIVA ja Vaikuseminutid.

- Arendame edasi Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskuse tegevust, et psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi ja pereterapeudi teenused jõuaksid abivajajateni.

- Toetame hariduslikku edasijõudmist ja talentide arendamist.

- Toetame muukeelseid lapsi alus- ja põhihariduse omandamisel.

- Rakendame asendusõpetajaid ja abiõpetajaid.

- Motiveerime õpilasi ja õpetajaid osalemaks olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel.

- Teeme igakülgset koostööd nii riiklike kui eraalgatuslike haridusasutustega, sh TLÜ Haapsalu Kolledži, Haapsalu Kutsehariduskeskuse, Viigi Kooli, Läänemaa Ühisgümnaasiumi, Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja keskusega.

- Loome parema kommunikatsiooni ja ühisalgatuse tagamiseks koostöökogu, mille regulaarsetele kohtumistele on oodatud kõik Haapsalus tegutsevad haridusasutused.

- Tõstame töötasu linna eelarvelistel haridustöötajatel, sh lasteaia- ja huvikoolide õpetajad, noorsootöötajad, ringijuhid, tugispetsialistid.

- Toetame koole ja lasteaedu digitehnoloogia vallas ning õpetajate digipädevust.

- Kaasajastame lasteaedade hoonete sisustuse ja õuealad.

- Remondime Uuemõisa mõisahoone idatiiva.

- Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kavandame Viigi Kooli uue õppehoone ehituse Kuuse 1 alale ja võtame plaani uue kooli pidamise.

 

HAAPSALU – TERVISELINN

 

- Teeme koostööd SAga Läänemaa Haigla eriarstiabi kättesaadavuse parandamiseks.

- Leiame võimalused uute õpetajate ja arstide Haapsallu elama ja tööle tulemise toetamiseks.

- Koostöös MTÜga Peaasi.ee koolitame vaimse tervise esmaabi andjad Haapsalu asutustesse ning ettevõtetesse.

- Juurutame tervisliku toitumise põhimõtteid koolides ja lasteaedades.

- Teeme igakülgset koostööd Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusega, aitame neil rajada juurdeehitust.

- Muudame linna- ja elukeskkonna inimsõbralikuks, ligipääsetavaks ja turvaliseks. Suurendame pinkide arvu.

- Muudame linnakeskkonna jalgrattasõbralikumaks.

Rajame jalgrattateid ning jalgrattaparklaid.

- Hooldame heaperemehelikult olamasolevat sporditaristut, sh teeme Haapsalu ujulale kapitaalremondi.

- Arendame Wiedemanni Spordihoone jõusaali multifunktsionaalseks treeningukeskuseks.

- Toetame Ristmiku vabaõhupargi rajamist jt kodanike omaalgatusi avalike parkide, mängu- ja spordiväljakute, suusaradade, liuväljade rajamisel.

- Hoiame linna sauna avatud.

 

HAAPSALU – KULTUURNE TURISMILINN

 

- Toetame nii noorte kui täiskasvanute huvitegevust.

- Toetame kogu piirkonna turismipotentsiaali edendamist SA Läänemaa ja eraettevõtjate kaudu.

- Toetame kultuurikollektiive ja aitame korraldada nende tegevust.

- Loome linnale kuuluvate spordi- ja kultuuritegevuseks sobivate ruumide andmebaasi ning broneerimissüsteemi.

- Toetame Pitsikeskust Haapsalu salli kudumise traditsiooni säilitamisel.

- Hoiame elujõulisena Haapsalu ja Ridala traditsioonilised kultuuriüritused, mitmekesistame talvehooaja kultuuriprogrammi.

- Teeme igakülgset koostööd SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumidega. Aitame kaasa piiskopilinnuse arendamisele aastaringse turismiatraktsioonina.

- Koostöös külaseltside ja maaomanikega taastame mereäärsete matkaradade võrgustikku, korrastame rannaalade jalutusteid.

- Rajame avalikke tualette terviseradade, mänguväljakute, spordirajatiste juurde.

- Rajame Rannarootsi muuseumi ja Veskiviigi sadama vahelisele alale rannapromenaadi.

- Kaasajastame Ernst Enno pargi ja korrastame teised Haapsalu pargialad.

- Taaselustame lastepärase linnakaardi.

 

HAAPSALU EI JÄTA KEDAGI HÄTTA

 

- Tagame iseseisva toimetuleku toetamiseks kättesaadavad, paindlikud, vajadustele vastavad ning heal tasemel hoolekandeteenused eakatele ja erivajadustega inimestele – koduteenused, isikliku abistamise ning tugiisiku teenuse.

- Arendame eakate päevahoiuteenust.

- Toetame sotsiaalvaldkonnas tegutsevaid ühendusi ja kogukonnaalgatusi – puuetega inimeste organisatsioone, toidupanka, eakate ja perede ühendusi, naiste tugikeskust jt – ning kaasame neid otsustusprotsessidesse.

- Arendame hoolekandeteenuseid ning kaasame selleks enam projektiraha.

- Toetame tugigruppide ja eneseabi tegevust.

- Teeme igakülgset koostööd Läänemaa Naiste tugikeskusega. Koolitame ja teavitame inimesi vägivalla ennetamise teemal.

- Kohandame erivajadustega laste tugisüsteemi ja muudame lapsevanemale lihtsamaks koostöö haridus ja muude sidusvaldkondadega.

- Laiendame nõustamisteenuste, sh võlanõustamise ja psühholoogilise abi kättesaadavust.

- Teostame palgatõusu sotsiaalsfääris.

- Planeerime Seeniorite maja ehituse.

- Linna keskkonnaarendamisel arvestame erinevate sihtgruppide vajaduste ja kasutusmugavusega, sh ehitades avalikke tualette, paigaldades pinke elurajoonidesse ja peamistele käiguteedele.

 

HAAPSALU ON LASTE- JA NOORTESÕBRALIK LINN

 

- Hoiame olemasolevad noortekeskused muutustele avatud ja paindlikud.

- Organiseerime noortele laagreid ja kursuseid tööharjumuse loomiseks.

- Toetame Innoka tegevust.

- Tõhustame koostööd Noortevolikogu ja teiste noorteühenduste ja -liikumistega.

- Loome veebilehe, kus kajastame noortele ja lastele suunatud üritusi, huviringide tegevust, mängutube, lastele suunatud turismiatraktsioone jm.

- Laiendame huvikoolide tegevust maapiirkonda.

- Jätkame laste mänguväljakute rajamist maapiirkondade keskustesse ja küladesse.

- Alustame Potisepa, Aiavilja puhkeala arendamisega. Rajame sinna universaalse spordiväljaku.

- Korrastame Aafrika ranna mänguväljaku ja rannaosa.

- Korrastame avalikud mänguväljakud ja muudame need ohutumaks.

- Jätkame laste mänguväljakute ja pallimängude platside rajamist maapiirkondade keskustesse ja küladesse.

- Rajame uusi terviseradasid ning hooldame ja korrastame olemasolevaid ning varustame need võimalusel valgustuse ja tualettidega.

- Teeme valmis Panga küla rulapargi.

- Rajame Paralepa rulapargi asemele pump track’i.

 

HAAPSALU ON ETTEVÕTLIKE INIMESTE LINN

 

- Osaleme aktiivselt SA Läänemaa juhtimises.

- Arendame koostöös SA Läänemaa ning Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskusega ettevõtlust.

- Soodustame võimalikult bürokraatiavaba asjaajamist.

- Teeme aktiivset turundustööd, et tutvustada Haapsalu ettevõtluskeskkonna võimalusi investoritele.

- Toetame Turba – Haapsalu raudtee rajamist.

- Jätkame Haapsalu turu arendamist ja korrastamist, ehitame uue turuhoone.

- Toetame ettevõtjaid, kes annavad Haapsalust pärit noortele praktikakoha võimaluse.

- Loome Haapsalu Filmifondi, et kutsuda filmitegijaid Haapsallu filme tegema.

- Teeme koostööd ettevõtete ja Haapsalu Kutsehariduskeskusega, tagamaks tööjõukoolituses paindliku ja kiire reageerimise tööturuvajadustele.

- Kasutame maksimaalselt ära Haapsalu Kutsehariduskeskuse ja Haapsalu Kolledži potentsiaali ettevõtluse toetamiseks ning regiooni arendamisel.

 

HAAPSALU ON MERELINN

 

- Saavutame Riigi Kinnisvara ASiga kokkuleppe Bürgermeistri holmi sadama munitsipaalomandisse saamiseks ning hakkame seda arendama.

- Arendame ja korrastame koostöös külaseltsidega supluskohti: Pullapää rand, Pusku sadama ujumisala, Topu sadama puhkeala.

- Ehitame Vasikaholmi rannahoone väikese kohviku, tualettide, duši ja rannatarvete laenutusega.

- Rajame Vasikaholmi randa pontoonidest ujula.

- Teeme Vasikaholmi randa vetteminekuraja ratastooli kasutajatele .

- Korraldame Paralepa ranna ideekonkursi. Otsime erainvestorit, kes rajaks universaalse rannahoone. Hoiame ranna korras.

- Süvendame Jaama oja suudme ja ehitame paatidele randumissilla, tekitame võimalused kalapaatide randumiseks.

- Ehitame avaliku slipi koos parkimisvõimalustega Bürgermeistri holmi algusesse.

- Süvendame Rannarootsi muuseumi sadama sissepääsu.

- Korraldame ja aitame korraldada lastele kalandust ja mereeelu tutvustavaid laagreid.

- Toetame noorte purjetamisõpet.

- Toetame reservpäästeüksust ning Haapsalu ja Rohuküla vabatahtlikke merepäästjaid.

 

HAAPSALU SÄRAB EESTIMAAL!